Verkoopsvoorwaarden 2021-04-27T16:11:40+00:00

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN AMAB vzw

1. INLEIDING

De klant of opdrachtgever – hierna ook klant/opdrachtgever – wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht zijn eigen aankoopvoorwaarden, ook al zijn die in strijd met de AMAB verkoopvoorwaarden. Afwijkingen op de Algemene verkoopsvoorwaarden van AMAB vzw, hierna ook AMAB, gelden enkel als zij vooraf en schriftelijk overeengekomen zijn.

2. OFFERTES

Offertes en bestelbons zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door AMAB vzw, waarbij AMAB elke bestelbon die niet overeenstemt met een door haar vooraf gemaakte offerte kan weigeren. Er kan geen juridische aanspraak gemaakt worden op mondelinge instructies. AMAB kan zich enkel verbinden om goedgekeurde schriftelijke aanpassingen en wijzigingen uit te voeren. Elke bestelling, of het nu gaat om het verpakken van goederen, leveren van goederen uit voorraad of presteren van diensten, moet tenminste volgende duidelijke en ondubbelzinnig geformuleerde gegevens bevatten: – Verwijzing naar eventuele prijsopgave (briefwisseling, bezoek, offertes,…) – Omschrijving van het uit te voeren werk – Presentatie en wijze van verpakken – Overeengekomen prijs – Hoeveelheid – Overeengekomen betalingsvoorwaarden – Leveringsdata, bestemmingen en wijze van afleveren of ophaling.

Ieder gesloten contract of door AMAB aanvaard order blijft geldig en dient te worden uitgevoerd. AMAB kan elke overeenkomst of doorgegeven order binnen de 15 dagen na de bestelling weigeren zonder enige schadevergoeding ten laste van AMAB. Indien de klant eenzijdig de geplaatste en zelfs impliciet aanvaarde bestelling verbreekt, annuleert of beëindigt, heeft AMAB vzw recht op een schadevergoeding gelijk aan 30% (dertig procent) van de verkoopprijs van de bestelling waarbij een eventueel reeds betaald voorschot voor AMAB verworven blijft. De door AMAB vzw gegeven leverings-en uitvoeringswerken of-tijden zijn tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gegeven en geformuleerd bij wijze van inlichting en zonder enige verbintenis van AMAB vzw.

3. PRIJZEN

Bij evolutie van kostprijs-beïnvloedende factoren die onafhankelijk van de wil van AMAB vzw veranderen, kan AMAB de opgegeven prijzen ook na het afsluiten van de overeenkomst wijzigen. Indien de prijs gewijzigd wordt, zal AMAB vzw de nog niet in rekening gebrachte orders tegen de nieuwe prijs aanrekenen.

Indien AMAB de prijs verhoogt, heeft de klant het recht zijn order binnen zes werkdagen na mededeling van de nieuwe prijs schriftelijk en zonder schadeloosstelling aan AMAB vzw te annuleren. De klant is evenwel gehouden zijn order tegen de oude prijs te handhaven indien AMAB vzw dit wenst. In geval AMAB vzw door omstandigheden onafhankelijk van haar wil de prijs moet
verlagen, zonder dat deze omstandigheden overmacht dienen uit te maken, heeft AMAB vzw het recht de overeenkomst zonder schadeloosstelling aan de klant/opdrachtgever te annuleren.

In geval de klant/opdrachtgever tijdens de duur van de overeenkomst zijn verplichtingen niet nakomt bijvoorbeeld door niet binnen de overeengekomen termijn de volledige specificaties van de opdracht/bestelling door te geven of door de vereiste goederen niet te leveren, heeft AMAB vzw het recht om met een per post aangetekende ingebrekestelling de ontbrekende informatie en/of goederen te eisen. Indien de klant/opdrachtgever niet binnen de acht dagen reageert en het gemis remedieert, kan AMAB vzw de klant/opdrachtgever verplichten om de bestelde/gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen, of om de bestelling te annuleren voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. In elk geval heeft AMAB het recht om voor afgesproken maar door de leverancier te late leveringen schadevergoeding wegens stilstand en/of omschakeltijd aan te rekenen.

Op elk order is een minimum factuurbedrag van € 150 van toepassing.

4. VERZENDING EN VERPAKKING

De verzending gebeurt op risico en op kosten van de klant/opdrachtgever. De kosten voor spoedzendingen, speciale verpakking en andere diensten worden aangerekend. Dit geldt eveneens voor alle eventuele belastingen en tariefverhogingen die zouden kunnen doorgevoerd worden tussen de bestellings- en verzendingsdatum. AMAB vzw rekent verpakkingsmateriaal aan de klant aan. Die verpakking wordt enkel teruggenomen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

De goederen reizen dus voor rekening en op risico van de klant/opdrachtgever met risico-overdracht op de klant – Hetzij op de dag dat de goederen na kennisgeving van de beschikbaarheid ervan bij AMAB vzw dienden te worden opgehaald door de klant of diens aangestelde en zelfs als de klant/opdrachtgever die goederen later dan die datum effectief ophaalt of doet ophalen – Hetzij op de dag dat de goederen op het terrein van AMAB vzw in het transportmiddel dat AMAB vzw koos, geladen is en dat onafhankelijk van de transporteursaansprakelijkheid.

5. LEVERING, AANVAARDING VAN DE GOEDEREN EN HET RISICO

Er is geen bewaargeving voor de goederen van de klant/opdrachtgever bij AMAB vzw (noch in het magazijn noch in bewerking). AMAB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade.

Indien de klant de overeengekomen datum van afname voor afgewerkte of in opdracht gestockeerde producten uitstelt, gelden de goederen toch als geleverd op de datum voorzien in de overeenkomst. Vanaf die datum kan AMAB vzw magazijnkosten aanrekenen volgens de geldende tarieven van opslag per dag en per palletplaats. Indien de klant/opdrachtgever overmacht voor het uitstel inroept, mag AMAB vzw de overeenkomst na een opslagperiode van 2 weken vanaf de kennisgeving van de beschikbaarheid van de goederen aan de klant/opdrachtgever beëindigen en voor het uitstel en de gevolgen daarvan een schadevergoeding en een rente eisen. Indien de hiervoor vermelde uitstellen en/of leveringsproblemen door de klant/opdrachtgever slechts voor een deel van een bestelling
gelden, slaan de hierboven vermelde eventuele annulering en andere voorzieningen slechts op dat deel van de opdracht/bestelling.

De leveringstermijnen zijn richtinggevend en enkel bindend indien uitdrukkelijk als bindend overeengekomen. Vertragingen op de vooropgestelde leveringsdatum zijn geen basis om de opdracht of overeenkomst te ontbinden noch voor schadevergoeding aan de klant/opdrachtgever.

Indien de levering definitief onmogelijk wordt ingevolge gebeurtenissen buiten de wil van AMAB vzw, gebeurtenissen waarvoor zij derhalve niet aansprakelijk is, hoeft zij haar verplichtingen niet na te komen.

De klant moet de goederen en gepresteerde diensten onmiddellijk bij levering inspecteren op conformiteit, beschadiging en/of andere gebreken. Hij controleert onmiddellijk de ontvangen hoeveelheden tegenover de transportdocumenten. De ondertekening van het vervoer- of afhaaldocument betekent de aanvaarding van de ontvangen goederen en conformiteit met de hoeveelheden op de transportdocumenten. De koper maakt eventueel voorbehoud onmiddellijk tegenover de leverende vervoerder en vermeldt dat voorbehoud op de vrachtbrief. Hij informeert tegelijkertijd AMAB vzw per aangetekende brief over het gemotiveerde voorbehoud. De klant die uiterlijk binnen de 48 uur na de levering geen schriftelijk voorbehoud en/of klacht meedeelt, wordt verondersteld de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. In geval van tuinwerken moet de klacht aangetekend binnen zeven dagen na de uitvoering van de werken geformuleerd worden, zo niet wordt verondersteld dat de werken definitief aanvaard zijn.

6. KLACHTEN

Klachten moeten binnen de vermelde termijnen schriftelijk en aangetekend aan AMAB vzw gemeld worden. De klant ziet af van alle schadevergoedingen ten gevolge van verborgen gebreken aan de geleverde zaken. De waarborg tegen verborgen gebreken beperkt zich in ieder geval tot de herstelling of vervanging op kosten van AMAB vzw, met uitdrukkelijk uitsluiting van alle kosten, vergoedingen of schadeloosstellingen.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant voor de goederen waarop de klacht betrekking heeft niet op. Klachten die slechts over een gedeelte van de geleverde goederen gaan, kunnen slechts aanleiding geven tot verwerping van dat gedeelte van de bestelling.

AMAB vzw wijst elke aansprakelijkheid af wegens schade, ongevallen of letsels die zouden kunnen worden veroorzaakt aan personen, dieren of zaken omwille van zichtbare of verborgen gebreken die in de verkochte goederen/diensten aanwezig zouden zijn, waarbij wordt overeengekomen dat deze clausule als beding van niet-vrijwaring geldt. In geen geval zal de schadeloosstelling door AMAB vzw het totale bedrag van de door AMAB vzw geleverde goederen of diensten die het voorwerp van de schadeloosstelling waren, kunnen overschrijden. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van de voorgaande alinea, en zonder enige nadelige erkenning, heeft AMAB het recht om elke klacht over/voor een al dan niet verborgen gebrek te onderzoeken.

7. RETOURZENDING VAN GOEDEREN

AMAB vzw neemt slechts goederen voor herconditionering terug als dat vooraf uitdrukkelijk overeengekomen is. Zonder zo een overeenkomst worden dergelijke goederen niet aanvaard.

8. OVERMACHT Overmacht is de plotse, onvoorzienbare gebeurtenis die volledig onafhankelijk van de wil van de partij die er zich op beroept en buiten elke fout van die partij om, de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. Gevallen van overmacht ingeroepen door de leveranciers van AMAB vzw, gelden als overmacht voor AMAB vzw.

9. BETALINGEN

Alle betalingen gebeuren op de maatschappelijke zetel van AMAB vzw, netto contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst. De betaling moet op de vervaldag in het bezit zijn van AMAB vzw. De met het overmaken van het bedrag samenhangende kosten en risico’s zijn voor rekening van de klant/opdrachtgever.

In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldatum, worden alle vorderingen op de klant automatisch en onmiddellijk opeisbaar. In dit geval behoudt AMAB vzw het recht de leveringen en de nog uit te voeren werken te stoppen. AMAB vzw kan bovendien het retentierecht inroepen op de goederen die haar door de klant werden toevertrouwd.

Facturen die niet op de vervaldag betaald worden, dragen van rechtswege een intrest van 1% per kalendermaand, eisbaar vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling. Bovendien kan AMAB vzw het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling als forfaitaire schadevergoeding minstens verhogen met 15% met een minimum van 50 €.

10. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD AMAB

vzw behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de klant geleverde goederen tot al haar vorderingen op deze klant, uit welke hoofde ook, geheel zijn voldaan. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te bewaren en alle nodige maatregelen te nemen opdat het eigendomsrecht van AMAB vzw wordt erkend.

11. BEVOEGDE RECHTSMACHT

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle betwistingen die ontstaan tussen AMAB vzw en de klant met betrekking tot de tot stand gekomen overeenkomst, worden beslecht door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. In geval het geschil het bedrag van 1.000 € niet overschrijdt, is enkel de Vrederechter van het Eerste Kanton te Brussel bevoegd.

Verkoopsvoorwaarden-AMAB PDF